Algemene voorwaarden

1. Onze gegevens

Webshop OERganics is gevestigd op Steenweg op Oosthoven 146 – 2300 Turnhout – België.
Ons bereiken kan op hallo@oerganics.com, via ons contactformulier of via onze social media.

2. Toepassing

Bestellen op OERganics.com, OERganics.be en OERganics.nl betekent akkoord gaan met onze algemene voorwaarden, behalve wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten met de klant. OERganics behoudt zich het recht om haar voorwaarden aan te passen voor toekomstige contracten, of nader te bepalen voor professionele mede-contractanten. In geval van geschil is de Belgische wetgeving van toepassing, ook wanneer de consument in het buitenland woont.

3. Producten

Het aanbod op OERganics is vrijblijvend en kan ten allen tijde aangepast en gewijzigd worden. Alle afbeeldingen, gegeven informatie en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het verkrijgen van een schadevergoeding of een ontbinding van de overeenkomst.

OERganics richt zich op een ruim aanbod met biologische, ecologische, herbruikbare en/of natuurlijke samenstelling, zonder toevoeging of met een absoluut minimum van synthetische hulpstoffen en zonder schadelijke chemicaliën. De gezondheid van de klant en de planeet staat hierbij voorop! Desondanks zijn allergische reacties of nare gevolgen door verkeerd gebruik van het product niet uit te sluiten. OERganics kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. In persoonlijke, specifieke medische gevallen of gebruik in combinatie met voor ons onbekende producten van derden, is het aangeraden om voor gebruik advies in te winnen van een arts.

OERganics baseert haar gegeven informatie betreffende de producten, ingrediënten en hun gebruik op de verkregen informatie van de fabrikant. De beschrijvingen van de producten op OERganics worden zorgvuldig opgesteld, toch bestaat er steeds de mogelijkheid dat de gegeven informatie onvolledig is, foutjes bevat of niet up to date is. Contacteer ons steeds bij twijfel, zodat wij dit kunnen verifiëren.

OERganics is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
Een afbeelding van een product is een waarheidsgetrouwe weergave van het desbetreffende product. Toch kan OERganics niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenstemmen met de kleuren van het werkelijke product. Zo kunnen computerschermen kleuren anders weergeven dan ze in werkelijkheid zijn.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft betreffende maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om contact op te nemen via hallo@oerganics.com of via ons contactformulier.

4. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, inclusief BTW. OERganics behoudt zich het recht om kennelijke vergissingen en fouten in de prijs- of kostenopgave te corrigeren, ook na het sluiten van een overeenkomst. OERganics kan mede hierdoor een bestelling, aankoop of betaling weigeren of annuleren.

De prijsopgave bij het product slaat enkel op het product dat in de beschrijving staat omschreven. Bijhorende foto’s zijn indicatief en decoratief en bevatten mogelijk elementen die niet in de prijs inbegrepen zijn.

Promoties zijn slechts geldig voor een periode die bepaald wordt door OERganics en zolang de voorraad strekt. Promotiecodes zijn gelimiteerd tot één code per bestelling en dienen ingegeven te worden in het daarvoor voorziene vakje voor het afrekenen. Kortingen worden steeds berekend op de kostprijs van het product en niet op de verzendkosten. Wanneer ‘gratis verzending’ van toepassing is, valt dit eveneens onder promotionele acties en kan deze slechts duren voor een periode bepaald door OERganics. Gratis verzending is eveneens van toepassing bij aankopen boven een bepaald bedrag nader vermeld op de webshop.

Wanneer bijkomende kosten worden aangerekend, zoals verzend-, leverings-, reservatie- en/of administratieve kosten, wordt dit duidelijk apart vermeld. Deze kosten kunnen variëren al naargelang de betaalwijze.

5. Bestellingen

Bestellingen komen tot stand na het toevoegen van de gewenste producten aan het winkelmandje en na betaling van de verschuldigde prijs, inclusief BTW en inclusief bijkomende kosten zoals verzend-, leverings-, reservatie- en/of administratieve kosten.

Bestellingen worden definitief na aanvaarding door OERganics en na het ontvangen van het verschuldigde bedrag. Het aanvaarden van de bestelling wordt kenbaar gemaakt via een e-mail naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

Bestellingen kunnen enkel gebeuren via de webshop en niet via sociale media of andere kanalen. OERganics heeft het recht bestellingen te weigeren of afhankelijk te maken van bepaalde voorwaarden. In geval van weigering wordt de consument zo spoedig mogelijk bericht.

Indien de voorraad tijdelijk beperkt of definitief uitgeput is, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de consument meegedeeld en behoudt OERganics zich het recht de bestelling uit te stellen of te annuleren. Hiervoor kan geen schadevergoeding geëist worden door de consument.

Bij inbreuk op de algemene voorwaarden behoudt OERganics zich het recht om bestellingen te weigeren, te herroepen of te verminderen, met of zonder kennisgeving.

6. Betalingen

Betalen kan enkel via overschrijving op de bankrekening van OERganics met vermelding van het ordernummer. Na ontvangst van betaling wordt een bevestigingsmail verstuurd naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

Wanneer gekozen wordt voor betaling via overschrijving dient deze te gebeuren binnen de 7 (zeven) werkdagen. Indien het bedrag na deze 7 (zeven) werkdagen niet op de rekening van OERganics staat, stuurt OERganics nog een herinneringsmail. Wanneer wij geen reactie ontvangen binnen de 3 (drie) werkdagen, wordt de bestelling geannuleerd. Ook bij een onvolledige betaling zal de bestelling als onbestaande beschouwd worden.

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland moet steeds de BIC-code ingegeven worden bij het maken van de verrichting.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens steeds aan OERganics te melden.

7. Verzending & levering

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling met de grootste zorg ingepakt en zo snel mogelijk verzonden. Hiervoor kunnen gerecycleerde verpakkingen gebruikt worden. Van zodra het pakket bij OERganics vertrokken is, valt het onder de verantwoordelijkheid van de transportdienst. De consument ontvangt zijn pakket normaliter binnen de 24 (vierentwintig) tot 48 (achtenveertig) uur, geteld in werkdagen. Het pakket wordt verzonden naar het door de consument opgegeven verzendadres. De levering gebeurt aan de voordeur en op het gelijkvloers. Leveren aan postbusadressen is niet mogelijk. Indien de bezorging vertraging oploopt of de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat de bestelling geplaatst werd op de hoogte worden gebracht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. In geval van ontbinding van de overeenkomst omwille van bovenvermelde reden in deze alinea zal OERganics het bedrag dat de consument betaald heeft zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontbinding terugbetalen.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

OERganics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van het pakket tijdens de verzending. Met de track & trace code kan iedere consument de verzending van zijn pakket online volgen. Voor mogelijke vertragingen of beschadigingen die het pakket zou oplopen omwille van redenen die te wijten zijn aan derden kan geen schadevergoeding worden gevraagd.

Voor leveringen van een bepaalde waarde, omvang en/of naar het buitenland kunnen andere voorwaarden gelden. Neem hiervoor contact op met onze klantendienst.

8. Klacht

De consument dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Uiterlijk zichtbare gebreken aan het product moeten binnen 7 (zeven) dagen na levering aan OERganics schriftelijk worden meegedeeld.

Bij zichtbare gebreken aan het product kan deze op kosten van OERganics, binnen de 7 dagen, worden geretourneerd op de door OERganics gevraagde verzendwijze. Wanneer per vergissing een foutief product werd geleverd, dient deze ongeopend en ongeschonden in de originele verpakking te worden teruggestuurd, op kosten van OERganics.

Wanneer de consument niet tevreden is over zijn aankoop is het herroepingsrecht van toepassing.

9. Herroepingsrecht

Indien de consument wil afzien van zijn aankoop, laat de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna “W.M.P.C.”) de consument toe om, binnen 14 (veertien) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van reden het herroepingsrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de verzegeling niet is geschonden en het in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert. De bedenktermijn van 14 (veertien) werkdagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan OERganics bekend gemaakte vertegenwoordiger.

De kosten van het retourneren van de bestelling zijn in dit geval geheel voor rekening van de consument. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Na ontvangt van de goederen bij OERganics, verbindt OERganics zich ertoe de consument binnen de 14 (veertien) werkdagen terug te betalen op het door de consument aangegeven rekeningnummer, zonder eventuele bijkomende kosten zoals verzendkosten.

OERganics is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies bij terugzending door de consument, aan de verpakking of het product.

Artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. staat geen herroepingsrecht toe voor producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en in ongeopende verpakking kan ook omgeruild worden bij OERganics binnen een termijn van 14 (veertien) dagen.

Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan OERganics heeft teruggezonden, is de koop een feit.

10. Garantie

OERganics verstrekt garantie op de aangekochte producten volgens de garantie die OERganics verkrijgt van de fabrikant.

De garantie vervalt wanneer de consument zelf wijzigingen heeft toegebracht aan het gekochte product of door derden heeft laten aanpassen of repareren. De garantie vervalt eveneens wanneer het gekochte product onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing behandeld is. Wanneer het gekochte product werd blootgesteld aan abnormale omstandigheden, biedt OERganics geen garantie.

11. Gebruik van de website

OERganics doet er alles aan om haar website te vrijwaren van hackers, virussen, defecten en spam, maar kan niet garanderen dat dit zo is. OERganics kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die de consument en/of de gebruikte apparatuur van de consument oploopt tijdens het surfen bij OERganics.be, OERganics.nl en OERganics.com.

12. Overmacht

Wanneer OERganics haar plichten niet of niet tijdig kan nakomen omwille van overmacht, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden. Onder overmacht vallen: brand, overstromingen, energiestoringen, telecomstoringen, stakingen en het niet naleven van de plichten door haar toeleveranciers. Bij tijdelijke overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst uitgesteld. Bij definitieve overmacht wordt de overeenkomst ontbonden. In geen van bovenstaande gevallen in deze alinea kan er een schadevergoeding gevraagd worden.

13. Copyright

© Copyright OERganics 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je op de sites OERganics.com, OERganics.be, OERganics.nl en alle onderliggende pagina’s aantreft bij OERganics. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door OERganics. Delen van informatie door middel van de social media icons is wel toegestaan.